Vigra Skulemusikk
Postboks 94
6059 Vigra


VEDTEKTER FOR VIGRA SKULEMUSIKK


HOVUDINNDELING AV VEDTEKTER GJELDANDE FRÅ 21.09.1994.
(§ 5 Styret, revidert og godkjent på Årsmøte2010, tekst med fet skrift endret i henhold til
NMF sine mønstervedtekter, legges fram for godkjenning Årsmøte 2012)


§ 1. ORGANISASJON
§ 2. FORMÅL
§ 3. MEDLEMSKAP
§ 4. ÅRSMØTE
§ 5. STYRET
§ 6. KOMITEAR
§ 7. OPPLØYSING
§ 8. VEDTEKTSENDRINGAR
§ 9. UENIGHETER OG TVISTER


§ 1. ORGANISASJON
Vigra Skulemusikk stifta 19.04.1953 er tilslutta Norges Musikk Forbund gjennom
Møre og Romsdal Krets. (NMF NORDVEST)

§ 2. FORMÅL

2.1 MUSIKK
Ta vare på og utvikle korpsmusikk og drill gjennom opplæring, motiverande
aktivitetar og god organisisering.
Drive tilleggsaktivitetar som storband, esemblespel og liknande når det er
interesse for det.
2.2 SOSIAL AKTIVITET
Ta vare på og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for
barn og ungdom.
2.3 INFORMASJON
Informere om korpset, kretsen og NMF sine aktivitetar, og fremje forståing
for korpsrørsla sine kulturelle, sosiale og oppsedande verdiar.
2.4 MUSIKKPOLITIKK
Ta vare på korpset sine interesser i det lokale musikk- og kulturlivet. Følgje
opp dei overordna musikkpolitiske retningslinene som kretsen og NMF
trekkjer opp.
2.5 ARRANGEMENT
Gje musikarar, instruktørar, dirigent og tillitsvalde tilbod om kurs. Arrangere
og ta del på konsertar, stemne/festivalar, konkurransar og andre
arrangement.
2.6 UTVIKLINGSARBEID
Utvikle og betre den musikkfagelege og organisasjonsfagelege opplæringa i
samarbeid med skuleverket, musikkskulen, kretsen, NMF sentralt og andre
organisasjonar. Ta initiativ til nødvendig organisasjonsmessig utvikling og
omstilling og samarbeide med andre korps og det øvrige musikklivet.

§ 3. MEDLEMSKAP

3.1 OPPTAK AV MEDLEMMAR
Alle born kan opptakast som aspirantar og medlemmer i korpset.
Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av
foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i
NMF.
Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste
instruktør skal registreres i NMFs database.
3.2 ORGANISERING AV KORPSET
a. Korpset følgjer dei aldersgrensene som er fastsett av forbundet.
- Utøvande medlemmer kan stå som medlemmer til 31.juli det året dei fyller
19 år.
- Utøvande medlemmer i skolekorpset kan bli aspirantar i ungdomskorps frå
1. august det året dei fyller 15 år. Medlemsplikt i aspiranttida skal oppfyllast i
høve til skolekorpset.
For øvrig gjeld avtale mellom skulekorps og ungdomskorps (Valderøy og
Vigra Ungdomsmusikk)
b. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-
/kretsstyret.
3.3 FØRESETNADER FOR MEDLEMSKAP
a. Korpsmedlemmane må haldekorpset, kretsen og NMF sine vedtekter, reglar
og lovlege vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på
gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal
medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte
opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i
NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot
registrering.
c. Medlemmane skal møte på øvingar, konsertar og andre oppdrag til avtala
tid. I tilfelle fråvære skal korpsleiar varslast i god tid på førehand.
d. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal haldast i god stand.
Uvøren handsaming kan medføre økonomisk ansvar for
korpsmedlemmane/føresette.
e. Medverknad i andre korps, eller bruk av korpsets sitt utstyr i andre
musikkaktivitetar må godkjennast av styret.
3.4 RAPPORTERINGSPLIKT OG KONTINGENT
a. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent hvert halvår.
c. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til
NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke
anledning til reservasjon mot registrering.
d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten
regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31 .desember
3.5 UTMELDINGAR
Korpsmedlemmar som øskjer å melde seg ut må gje melding til korpsleiinga
innan utgangen av april og kan slutte ved skuleårets slutt. Ingen må slutte i
løpet av eit korpsår med mindre tungtvegande grunner ligg føre. Skuldig
kontigent skal vere betalt før utmelding blir akseptert. Medlemmer meldes
ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes
ikke ved utmelding.
3.6 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON
a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikkje retter
seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for
musikkorpsets aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankast inn for
region-/kretsstyret.

§ 4. ÅRSMØTE

4.1 STATUS
Årsmøtet er Vigra Skulemusikk sitt høgstestyringsorgan.

4.2 ÅRSMØTEPERIODE, INNKALLING, OG SAKER TIL ÅRSMØTET
a. Ordinært årsmøte blir halde kvart år innan den 15. juni. Fortsettande
årsmøte skal haldast innan den 30. juni.
b. Det blir innkalla til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av
medlemmane krev det.
c. Innkalling til årsmøte skal kunngjerast for medlemmar/føresette minst 4
veker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d. Korpsmedlemmar/føresette må fremje saker til handsaming på årsmøtet
gjennom styret. Slike saker må vere styret i hende seinast 2 veker før
årsmøtet. Styret pliktar å leggje saker, som kjem inn til rett tid, fram til
handsaming på årsmøtet.

4.3 REPRESENTASJON, RETTAR OG VOTERINGAR
a. På årsmøtet deltek korpset sine medlemmar/føresette, komitemedlemmar
og gjester invitert av styret.
b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
- Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en
foresett møte med forslags- og stemmerett.
- Styremedlemmar i alle saker, dog ikkje stemmerett under handsaming av
årsmelding og reknenskap.
c. Følgende har tale - og forslagsrett:
- Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
d. Følgende har talerett:
- Representanter fra NMF
- Årsmøtet kan elles gjere vedtak om å gje talerett til kven det måtte ønskje.
e. Gyldige vedtak krev absolutt fleirtal (over halvparten av dei gjevne røystene),
dersom ikkje anna er fastsatt i vedtektene.
f. Årsmøtet er vedtaksført når minst 1/5 av korpsmedlemmane er representert
ved føresette/eller ved korpsmedlemmar over 12 år.

4.4 DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET
Årsmøtet skal handsame følgjande saker:
1. Konstituering
a. Opning
b. Godkjenning av innkalling
c. Godkjenning av dagsorden/saksliste
d. Val av møteleiar
e. Val av møtesekretær
2. Godkjenning av årsmelding
3. Godkjenning av avslutta og revidert rekneskap med revisjonsmelding
for tidsrommet 1.januar – 31. desember.
4. Saker fremja av korpset sitt styret.
5. Saker fremja av korpset sine medlemmar.
6. Plan og budsjett, inkl. Kontigent.
7. Valg:
- Leiar og styremedlemmar
- Revisor
- Valkomite

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig
medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

Vala skal vere skriftlege dersom nokon krev det.

§ 5 STYRET

5.1 STYRETS SAMMENSETNING OG VALPERIODE
Styret er sammensatt av:
- Leiar
- Sekretær/nestleiar
- Kasserer
- Styremedlem – prosjektansvarlig
+ 2 stk varamedlem (har møterett, men ikke plikt til å møte på
styremøter)
I alt 4 personer som meldes inn som korpsets styre til Brønnøysund.
Disse 4 må meldes inn med fødsels og personnummer og underskrift til
Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret i Brønnøysund.
Prosjektansvarlig velger samarbeidspartere/delegerer til ulike personer,
oppgaver/arrangement gjennom året.
Disse vil ha møterett, men ikke plikt til å møte på styremøter.
Leiar og styremedlemmar blir valt inn for to år.
Personar som går ut av styret har rett til å seie frå seg attval i like lang tid
som dei har delteke i styret.

5.2 FULLMAKTER
a. Styret leiar korpset etter dei vedtak som er gjort av årsmøtet. Styret
sin leiar eller den styret har gjeve fullmakt har rett til å underteikne
for korpset.
b. Styret har fullmakt og rett til å oppnemne dei underutval og
komitear mellom korpsmedlemmars føresette, som er nødvendige
for korpsets derift.
c. Styret har fullmakt til å utforme og revidere reglar og instruksar for
arbeidsoppgåver m.v. for dei som er innvald i tillitsverv i korpset.
For øvrig har styret fullmakt til å utforme regelverk og retningsliner i
tilknytning til desse vedtekter i den grad dette er nødvendig.

5.3 INNKALLING TIL STYREMØTE. VEDTAK
a. Styret blir innkalla når leiaren eller 50% av styremedlemmane finn
det nødvendig.
b. Korpset sin dirigent møter som observatør med tale- og forslagsrett.
c. Korpset sin tillitsvalde møter som observatør med tale- og
forslagsrett.
d. Styret er vedtaksført når mer enn 50% av medlammane er tilstades.
I ikkje fulltallige styremøte, kan eit styremedlem krevje at saka blir
lagt fram for fulltallig styre før gyldig vedtak blir gjort.
e. Styrevedtak skal protokollførast, og kopi av protokollen skal utdelast
til styrets medlemmar, dirigenten og korpstillitsvalde på det
etterføllgande styremøte – eventuelt utsendast.

5.4 ÅRSAVSLUTNING
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte rekneskapen for kvar
årsmøteperiode. Årsmelding og revidert rekneskap skal leggjast fram
for årsmøte til godkjenning.

5.5 PERSONALANSVAR
Styret er ansvarleg for engasjement, tilsettingar og oppseiingar og
har fullmakt til å inngå løns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for
å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver
daglig personalansvar.

5.6 BEREDSKAPSPLAN FOR KORPS
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når
korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§ 6 KOMITEAR

6.1 REVISOR
Det skal veljast revisor. Revisor skal gå gjennom rekneskapen kvart år og
legge melding fram for årsmøte.

6.2 VALKOMITEEN

Det skal veljast 2 personer til valkomite. Valkomiteen skal finne fram til
kandidater til dei ulike tillitsverv slik det går fram av § 4.4., og legge
innstilling fram for årsmøte.

§7 OPPLØYSING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
7.1 Oppløysing av korpset kan berre gjerast etter handsaming i to
etterkvarandre følgjande årsmøte. Vedtaka krev 2/3 fleirtal.
7.2 I tilfelle oppløysing skal musikkorpsets midlar plasseres i bank på sperret,
rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet
skal denne konto disponeres av NMF Nordvest Denne bestemmelsen
gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
a. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og
eiendom skal overføres til NMF Nordvest dersom nytt musikkorps ikke
er reorganisert innen 10 år.
Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15.
november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett
til NMFs verdier.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGAR
Årsmøtet kan endre desse vedtektene med 2/3 fleirtal.

§ 9 UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-
/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

IVERKSETTING

Desse vedtektene iverksatt frå og med 21. september 1994, revidert mars 2012, ble
vedtatt på årsmøte 2012, gjelder frå årsmøtedato.