Vedtekter Valderøy Skulekorps

 

Valderøy Skulekorps

Pb 18

6058 VALDERØY

 

Lover

 Sist endret 13.november 2008

 

§ 1       ORGANISASJON OG FORMÅL

Navnet til korpset er Valderøy Skulekorps  og det står tilsluttet Møre og Romsdal krets av Norges Musikkorps Forbund

 

Korpset er stiftet 17.10.1953. og har til formål å vekke og utvikle barna si interesse for musikk, medvirke til et godt kameratskap og utvikle dei til en sunn og sterk ungdom.

 

§ 2       STYRET

 1. Årsmøtet velger et styre bestående av formann, kasserer, sekretær, korpsleder, materialforvalter og tre styremedlemmer. Styret selv avgjør hvem som skal fungere som nestformann.

      Videre velger årsmøtet støttefunksjoner bestående av revisor, ass. materialforvalter, ass.            korpsleiar og to representanter til valkomitè.

Drillansvarlig velges dersom korpset har egen drilltropp.

Alle velges for 2 år av gangen, og minst 2 annet hvert år, med unntak av revisor og valkomitè som har gjenvalg hvert år.

 

Medlemmene i korpset velger 1 eller 2 tillitsmenn som skal være bindeleddet mellom styret og korpsmedlemmene.

De tillitsvalgte kan innkalles til styremøte når styret finner det nødvendig, eller når korpsmedlemmene har noe de vil legge fram for styret.

 

 1. Styret er vedtaksfør når minst 3 medlemmer er tilstede. Varamenn kan innkalles til styremøte, men har stemmerett bare dersom noen av medlemmene er borte.

 

 1. Styret har blant annet disse oppgavene:
 1. Tilsette/avsette dirigent og instruktører
 2. Aspirantinntak og opptak av aspiranter i korpset i samråd med dirigent.
 3. Sette opp musikalsk program for sesongen i samråd med dirigent.
 4. Ha oversikt over instrument, uniformer og annet utstyr som korpset eier, besørge nødvendig vedlikehold, og holde utstyret assurert.
 5. Tilrettelegge for og eventuelt gjennomføre sosiale tilstelninger for korpsmedlemmene gjennom sesongen for å styrke kameratskapet, øke spillgleden og motivasjonen.
 6. Legge opp aktivitetsplan som sikrer at korpset oppnår budsjetterte inntekter, og nedsette arrangementskomiteer for de ulike aktiviteter blant korpsmedlemmer og foreldre/foresatte. Støttemedlemmer er fritatt for arrangementsoppgaver.
 7. Legge til rette alle saker for årsmøtet og andre møter, og sørge for at medlemmene blir innkalt til møtene innen fastsatte frister.

 

      D. Styret skal samarbeide med andre foreninger og lag når det gagner korpset.

 

 

 

§ 3 ÅRSMØTET

Styret skal med 14 dagers varsel kalle inn til årsmøte i februar måned hvert år. Medlemmer som har fylt 15 år er valgbare, har stemmerett og innkalles til årsmøte. Medlemmer som ikke har fylt 15 år har adgang til årsmøtet som observatør, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare.

 

Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Budsjett for kommende år
 4. Kontingent for utøvende og ikke utøvende medlemmer
 5. Saker som skal legges fram fra styret
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

 

Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

Innkomne forslag/saker må vere styret i hende seinast 8 dager før årsmøtet.

Det kan med 14 dagers varsel, innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det.

 

§ 4 KONTINGENT

Kontingenten er så stor som årsmøtet bestemmer. Dersom ikke kontingenten blir betalt innen forfall, kan styret bestemme bortvisning fra korpset. Styret har fullmakt til å ettergi kontingent etter søknad, dersom medlemmet har kommet i et økonomisk uføre.

 

§ 5 MEDLEMSKAP OG PLIKTER

 

 1. Korpsmedlemmene er de aktive i musikk/drillkorpset. Ikke utøvende medlemmer er foreldre/foresatte og andre interesserte (støttemedlemmer). Foreldre/foresatte er automatisk medlem av korpset sammen med korpsmedlemmet.

 

 1. Medlem i korpset blir en etter søknad i form av at foreldre/foresatte underskriver opptaksskjema for aspiranter.

 

 1. Medlemmer plikter å være med på alle øvelser og opptredener dersom de ikke har godkjente grunner til å være borte. Ved fravær skal korpsleder eller dirigent varsles på forhånd så tidlig dom mulig.

 

 1. Korpsmedlemmet kan ikke stå som medlem i andre korps, eller opptre med korpsets instrument utenfor korpsets tjeneste uten at styret har gitt tillatelse til det. Medlemmer som har fylt 15 år kan begynne som aspiranter i andre korps, men er forpliktet til å prioritere Valderøy Skulekorps ved alle øvelses- og arrangementskollisjoner. Ved opptreden for og sammen med andre korps, skal medlemmet alltid bruke våre uniformer.

 

 1. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til en hver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede for alle.

 

 1. Et korpsmedlem som ikke følger disse lovene, kan bortvises fra korpset for kortere eller lengre tid. Dersom medlemmet stadig bryter lovene, skal styret orienteres og avgjøre om medlemmet skal bortvises for alltid.

 

 1. Instrumenter som blir utlånt til korpsmedlemmene, skal foreldre/foresatte kvittere for. Denne kvitteringen skal inneholde en erklæring om at skader som instrumentet har fått ved uforsiktig behandling, skal erstattes.

 

 1. Korpsmedlemmene kan være aktive medlemmer til og med det året de fyller 18 år. Styret kan ved søknad innvilge aktivt medlemskap utover gjeldende aldersgrense.

 

 1. Korpsmedlemmer som vil slutte i korpset, skal sende skriftlig melding om dette til styret. Utmelding skal attesteres av medlemmet sine foreldre/foresatte. Utmelding skal kun skje etter endt sesong (sommerferie). Eventuell resterende kontingent skal betales før utmelding kan godkjennes.

 

§ 6     PREMIERING OG ÆRESBEVISNINGER

Korpset har følgende æresbevisninger:

 

 1. Aspirantmedalje for fullført aspirantopplæring og opptak i korpset.
 2. 5-årsmedalje for fullførte 5 år som aktiv korpsmedlem (6 år fra aspirantopptak)
 3. 7-årspokal for fullførte 7 år som aktiv korpsmedlem (8 år fra aspirantopptak)
 4. 10-årspokal for fullførte 10 år som aktiv korpsmedlem (11 år fra aspirantopptak)
 5. Sølvsmykke for jenter og sølvnål for gutter i det instrument de har spilt, til de som slutter for oppnådd aldersgrense.

 

Styret fastsetter eventuelle premier eller andre utmerkelser for ulike opptredener eller spesielt god innsats for korpset.

 

§ 7     KORPSLEDER OG MATERIALFORVALTER

 1. Korpsleder er ansvarlig for:
 1.             Disiplinen i korpset.
 2.             Orden i notearkivet.
 3.             Klargjøre til korpsøvinger og rydde/sette tilbake etter øvingene.
 4.             Føre frammøteprotokoll.
 5.             Ut-/innlevering av instrument og føre protokoll for hvilke instrument medlemmet har fått utlevert.
 6.             Korpset og dets utstyr under opptredener.

 

 1. Materialforvalter er ansvarlig for:
 1.             Ha skriftlig oversikt over korpsets eiendeler.
 2.             Ut-/innleveringer av uniformer og uniformseffekter.
 3.             Anbefale ovenfor styret eventuelle suppleringskjøp av instrument, uniformer og utstyr.
 4.             Påpeke mangler som etter §5 skal repareres for foreldre/foresatte sin regning. Større feil som ikke medlemmet kan lastes for, skal materialforvalter legge fram for formann som bestemmer eventuell reparasjon.

 

Korpsleder og materialforvalter er vara for hverandre dersom annet ikke er bestemt.